Privacy en cookie verklaring tevens gebruiksvoorwaarden

De Privacy en cookie verklaring van DSB N.V. (voorheen DSB Bank N.V.; hierna "DSB") is van toepassing op de website van de vereffenaar van DSB en bevatten tevens de gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") die van toepassing zijn op het gebruik van deze website ("Website") van de Vereffenaar alsmede op informatie verstrekt op of door middel van de Website (de "Website Informatie").

Aan de Website Informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De Website en de Website Informatie worden uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden verstrekt. De Website noch de Website Informatie is bedoeld als juridisch of financieel advies en/of als aanbeveling. De Website Informatie wordt verstrekt zoals deze thans beschikbaar is en kan fouten en/of omissies bevatten. DSB geeft geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de Website Informatie en de juistheid of volledigheid daarvan. U kunt aan de Website Informatie geen enkel recht ontlenen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Noch de vereffenaar, of een van de vertegenwoordigers, gevolmachtigden, werknemers of hulppersonen, zal aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, bijzondere, bijkomende, gevolgschade of andere schades, inclusief winstderving (zelfs als de vereffenaar of een van de bovengenoemde partijen door u of een derde op de hoogte wordt gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schades) die op ongeacht welke wijze voortvloeit uit of verband houdt met (i) het gebruiken van, het zich beroepen op of het geen toegang kunnen verkrijgen tot de Website Informatie, (ii) het onderscheppen, de aanpassing of misbruik van de Website Informatie, of (iii) vorderingen van derden in verband met het gebruiken van, het zich beroepen op of het geen toegang kunnen verkrijgen tot de Website Informatie.

Auteursrecht

De Vereffenaar en/of de licentiehouders en/of de licentiegevers zijn, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de Website Informatie, waaronder begrepen het auteursrecht. Toestemming wordt verleend om kennis te nemen van de Website en van de Website Informatie en daarvan kopieën voor persoonlijk gebruik te maken. De Website Informatie mag niet voor andere doeleinden worden gekopieerd dan voor persoonlijk gebruik, noch mag de Website Informatie op andere websites bekend worden gemaakt of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Bovendien mag de Website Informatie niet worden aangepast.

Verwerking persoonsgegevens

DSB is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van debiteuren en crediteuren. DSB heeft de diensten ten aanzien van de Vereffening uitbesteed aan Finqus BV. Daarnaast heeft DSB heeft geen medewerkers in dienst waardoor de verantwoording van de verwerking van persoonsgegevens bij Finqus BV ligt. Voor meer informatie inzake de verwerking van persoonsgegevens verwijzen curatoren naar de privacy verklaring van Finqus BV.

Cookies

Om het gebruik van de website te vergemakkelijken, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op de hard disk van de computer van de gebruiker van de website worden geplaatst. De cookies van de Website worden geplaatst om uw taalvoorkeur en uw gebruik van de menu's op de website te bewaren. De cookies brengen geen schade toe aan uw computer en vervallen na een periode van maximaal zes weken. U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de fabrikant van uw browser.

Gebruik van Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie verder te gebruiken.

Veranderingen en verwijdering

DSB behoudt zich het recht voor om te allen tijde gedeeltes van deze Privacy en cookie verklaring tevens Gebruiksvoorwaarden te veranderen, aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. U wordt verzocht deze Privacy en cookie verklaring tevens Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor eventuele veranderingen. Uw bestendig gebruik van de Website houdt uw aanvaarding in van deze veranderingen. De Website en de Website Informatie kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande mededeling, van het Internet worden verwijderd, hetzij tijdelijk of permanent.

Toepasselijk recht

Deze Privacy en cookie verklaring tevens Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met Nederlands recht. Ten aanzien van eventuele geschillen als gevolg van of in verband met deze Privacy en cookie verklaring tevens Gebruiksvoorwaarden is bij uitsluiting de Amsterdamse rechter in Nederland bevoegd.

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 23 april 2018 en aangepast op 24 december 2021.