Privacy verklaring Finqus BV

Finqus BV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen daarover transparant informeren. In deze privacyverklaring worden de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Finqus BV genoemd.

Finqus BV verwerkt voornamelijk nog persoonsgegevens namens andere partijen als een verwerker en is zelf dus niet langer de verwerkingsverantwoordelijke voor de meeste verwerkingsactiviteiten. Waar Finqus nog wel verwerkingsverantwoordelijke is, is dat in onderstaande verklaring aangegeven.

Finqus BV verwerkt persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres, geboortedatum en geslacht. Aan de hand van deze informatie is identiteit eenvoudig vast te stellen. Een foto of een legitimatie is ook een persoonsgegeven, net als nadere financiële gegevens.

Finqus BV verwerkt namens andere partijen persoonsgegevens van klanten, debiteuren en crediteuren van die partijen en hun eventuele gevolmachtigde vertegenwoordigers. In bijlage 1 staan de categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken.

 

Finqus BV verwerkt bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid of het Burgerservicenummer (BSN).

 

Overige bijzondere persoonsgegevens

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij daartoe opdracht verkrijgen van de partij namens wie wij persoonsgegevens verwerken.

 

Doel van de verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de doeleinden bepaalt door de partijen (de verwerkingsverantwoordelijken) namens wie wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat is met name het verwerken van persoonsgegevens voor de dienstverlening van derden, zoals voor het onderhouden van contact, het voeren van reguliere klantcorrespondentie en aanvullende dienstverlening.

Wij verwerken ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichtingen bewaar- of archiefplicht. Waar wij wettelijk verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, doen wij dat als verwerkingsverantwoordelijke. Nadat de wettelijke bewaartermijn is verlopen, vernietigen wij de gegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens ook verwerken en/of beschikbaar stellen aan derde partijen indien wij voornemens zijn onze activa over te dragen aan een derde partij, zodat deze derde partijen beslissingen kunnen nemen met betrekking tot een dergelijk overdracht.

Tot slot kunnen wij op basis van wettelijke bepalingen kunnen wij verplicht zijn op eigen initiatief of op verzoek persoonsgegevens over klanten aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit, een toezichthouder of justitie door te geven. Nederlandse autoriteiten kunnen persoonsgegevens die door ons zijn verstrekt ook weer delen met andere binnenlandse of buitenlandse autoriteiten. Ook buitenlandse wetgeving kan ons verplichten informatie aan buitenlandse instanties te verstrekken.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Finqus BV treedt op als verwerker namens verschillende verwerkingsverantwoordelijken.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen, verwijzen u naar de privacyverklaringen van de betreffende partijen.

Finqus BV verwerkt de persoonsgegevens binnen de Europese Unie.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij beveiligingen de persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen met moderne technieken. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Finqus BV zijn aan strenge regels gebonden en hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens die wij namens anderen verwerken.

 

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat u rechten kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verzoeken u onderstaande rechten uit te oefenen door een verzoek daartoe in te dienen bij een van de hierboven genoemde de verwerkingsverantwoordelijke.

U hebt het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die worden verwerkt.

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren.

Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht te vragen om te verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden.

U kunt bezwaar indienen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. 

U kunt vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te pauzeren. Dit kan bijvoorbeeld indien wordt onderzocht of persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of als uw persoonsgegevens verwerkt worden zonder dat dat mag. Ook kunt u dit vragen als u de gegevens nodig denkt te hebben voor een juridische procedure of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking

U kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan een verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij.

Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerkt kunnen worden.

U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze pagina te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

 

Vragen of klacht?

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de specifieke functionaris voor gegevensbescherming. Stuur hiervoor een mail naar privacy@dsb.nl of neem contact op per post naar;

Finqus BV

T.a.v. Ilse Klöpping

Postbus 70

1687 ZH  Wognum

 

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 23 april 2018 en aangepast op 19 januari 2022.

 

Bijlage 1   Categorieën persoonsgegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

 

Categorie persoonsgegevens

voorbeeld

Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam in sociale media, klantnummer, rekeningnummer

Persoonlijke kenmerken

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, kennis en ervaring in financiële sector, persoonlijke interesses, vrijetijdsbesteding, gezinssamenstelling, relaties, belangrijke momenten in het leven van de klant (huwelijk, samenwonen), lidmaatschappen

Financiële gegevens

Bankrekening, effectenportefeuille, hypotheekgegevens, leninggegevens, saldi en transacties, inkomen, vermogen, informatie over herkomst vermogen, schulden, betalingsachterstanden, evolutie van vermogen, taxatiegegevens, gegevens over zekerheden.

Overige persoonsgegevens

User-id en wachtwoord, burgerservicenummer.