Privacy verklaring Finqus BV

Finqus BV verwerkt persoonsgegevens. Wij willen daarover transparant informeren. In deze privacyverklaring worden de belangrijkste verwerkingen van persoonsgegevens door Finqus BV genoemd.

Finqus BV verwerkt persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn onder andere naam, adres, geboortedatum en geslacht. Aan de hand van deze informatie is identiteit eenvoudig vast te stellen. Een foto of een legitimatie is ook een persoonsgegeven, net als nadere financiële gegevens.

Finqus BV verwerkt persoonsgegevens van klanten, debiteuren en crediteuren en hun eventuele gevolmachtigde vertegenwoordigers. In bijlage 1 staan de categorieën van persoonsgegevens die wij mogelijk kunnen verwerken.

Finqus BV verwerkt bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid of het Burgerservicenummer (BSN).

Gegevens over gezondheid

Bij de aanvraag van een lening zijn incidenteel gegevens over de gezondheid verkregen voor de aanvraag van een verzekeringsproduct dat gelijktijdig met de lening is afgesloten. Deze gegevens zijn in het klantdossier opgeslagen.

Overige bijzondere persoonsgegevens

Verder verwerken wij alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met toestemming van de betrokkene of als de betrokkene ons dat vraagt. Vraagt betrokkene ons om bijzondere persoonsgegevens over hem/haar vast te leggen of maakt de betrokkene deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Doel van de verwerkingen

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Wij gebruiken de naam, (email)adresgegevens, het IP-adres van de computer en telefoonnummers van de klant voor het onderhouden van contact, het voeren van reguliere klantcorrespondentie en aanvullende dienstverlening. Voor bepaalde dienstverlening vraagt Finqus BV (namens DSB N.V.) (nieuwe) gegevens op.

Om onze klanten goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van de leningenportefeuille en onze diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hieronder is daar meer informatie over te vinden.

Wij zijn wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie met betrekking tot het klant-acceptatie-onderzoek en digitale communicatie met de klant.

- Op basis van wettelijke bepalingen kunnen wij verplicht zijn op eigen initiatief of op verzoek persoonsgegevens over klanten aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit, een toezichthouder of justitie door te geven. Nederlandse autoriteiten kunnen persoonsgegevens die door ons zijn verstrekt ook weer delen met andere binnenlandse of buitenlandse autoriteiten. Ook buitenlandse wetgeving kan ons verplichten informatie aan buitenlandse instanties te verstrekken. Alle consumptieve leningen zijn geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Daarnaast kunnen er voor alle lening-producten met een achterstand of bijzonderheidscodering registraties bij het BKR worden gemeld.

Wij vinden het belangrijk en het is noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als de relatie met de klant is of wordt beëindigd, bewaren wij de gegevens gedurende 7 jaar in ons archief. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor de uitvoering van de verwerkingen schakelt Finqus BV (namens DSB N.V.) derden in. Dit kunnen derden zijn voor de uitvoering van de overeenkomst zoals een servicingpartij of een deurwaarder, maar ook bijvoorbeeld een drukkerij die verzending van poststukken verzorgt.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor Finqus BV en/of DSB N.V. Derde partijen krijgen alleen de opdracht als er aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen, geheimhouding gegarandeerd wordt en zij zich verplichten dat de persoonsgegevens uitsluitend voor de overeengekomen dienstverlening worden verwerkt.

Finqus BV (namens DSB N.V.) verwerkt de persoonsgegevens binnen de Europese Unie. Indien verwerking buiten deze landen noodzakelijk is, geeft Finqus BV alleen toestemming voor de gegevensverwerking buiten de Europese Unie als de derde partij adequate maatregelen neemt om te waarborgen dat de persoonsgegevens goed worden beschermd.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij beveiligingen de persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen met moderne technieken. Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Finqus BV zijn aan strenge regels gebonden en hebben alleen toegang tot persoonsgegevens als dit noodzakelijk is.

Wij maken afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet.

Opname telefoongesprekken

Finqus BV kan telefoongesprekken opnemen voor de volgende doeleinden:

- als daartoe een wettelijke verplichting bestaat;

- ten behoeve van training, coaching en beoordeling van personeel;

- evaluatie van de kwaliteit van de dienstverlening;

- vastlegging van telefonische toezeggingen;

- fraudebestrijding.

De opgenomen gesprekken worden zodanig bewaard en beveiligd dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Finqus BV heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om manipulatie van de gegevens te voorkomen en om de gegevens indien nodig te traceren en reconstrueren. Als er sprake is van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van een opgenomen telefoongesprek heeft u het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren en/of een transcriptie van het opgenomen gesprek op te vragen.

De opgenomen telefoongesprekken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. De gegevens worden gewist na verloop van 12 maanden tenzij er een geschil bestaat of als Finqus BV verwacht dat er een geschil kan ontstaan. In die gevallen worden de vastgelegde gegevens bewaard totdat het geschil is beëindigd of de verwachting dat het geschil ontstaat is geweken.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat u rechten kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor het uitoefenen van onderstaande rechten kunt u een email sturen. Wij verzoeken u daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van uw brief.

Voor inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u inloggen in uw klantportaal. Beschikt u niet over de juiste inloggegevens dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@finqus.nl. U krijgt binnen vier weken van ons een reactie.

Voor correctie kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren.

U kunt ons vragen om persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. Wij zullen in dat geval redelijke stappen nemen om andere verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken op de hoogte te stellen dat u hebt verzocht om verwijdering van koppelingen naar en kopieën van uw persoonsgegevens.

U kunt bezwaar indienen tegen een verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen in dat geval het bezwaar behandelen.

U kunt ons vragen de verwerking van persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te pauzeren. Dit kan bijvoorbeeld als wij op uw verzoek bekijken of persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn of als wij persoonsgegevens verwerken zonder dat we dat mogen. Ook kunt u dit vragen als u de gegevens nodig denkt te hebben voor een juridische procedure of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die wij bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, bijvoorbeeld om deze vervolgens te verzenden naar een derde partij.

Waar u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken kunt u uw toestemming intrekken, waardoor wij de persoonsgegevens waarvoor de toestemming gold, niet meer verwerken.

U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging

Wij behouden ons het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan om regelmatig deze pagina te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Vragen of klacht?

Als u vragen of klachten hebt over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met de specifieke functionaris voor gegevensbescherming. Stuur hiervoor een mail naar privacy@finqus.nl of neem contact op per post naar;

Finqus BV

T.a.v. Ilse Klöpping

Geert Scholtenslaan 10

1687 CL  WOGNUM

 

Deze privacy verklaring is vastgesteld op 23 april 2018 en aangepast op 24 december 2021.

 

 

Bijlage 1   Categorieën persoonsgegevens die mogelijk verwerkt kunnen worden

Hieronder staan de categorieën van persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. In het Privacy Statement is uitgelegd waarvoor we deze persoonsgegevens mogelijk kunnen verwerken en op basis waarvan.

Categorie persoonsgegevens

Voorbeeld

Persoonlijke identificatiegegevens

Naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer, e-mail, handtekening, gebruikersnaam in sociale media, klantnummer, rekeningnummer

Persoonlijke kenmerken

Leeftijd, geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, nationaliteit, beroep, opleiding, kennis en ervaring in financiële sector, persoonlijke interesses, vrijetijdsbesteding, gezinssamenstelling, relaties, belangrijke momenten in het leven van de klant (huwelijk, samenwonen), lidmaatschappen

Elektronische identificatiegegevens

IP-adres, cookies

Communicatiegegevens

Vastleggingen vanuit face-to-face-contacten, contacten via telefoon, e-mail, app, brief, vastleggingen van gesprekken over producten en diensten, vastleggingen van klachten en vragen

Financiële gegevens

Bankrekening, effectenportefeuille, hypotheekgegevens, leninggegevens, saldi en transacties, inkomen, vermogen, informatie over herkomst vermogen, schulden, betalingsachterstanden, evolutie van vermogen, taxatiegegevens, gegevens over zekerheden.

Gegevens over producten en diensten

Afgenomen producten en diensten, interesses in producten en diensten

Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens over gezondheid, lidmaatschap  politieke partijen

Strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Overige persoonsgegevens

User-id en wachtwoord, burgerservicenummer, rijksregisternummer